Temizliği Seviyoruz.


�al��ma arkada�lar�n�z mikroplar olabilir mi?
G�n�n�z�n en az 8 saatini ge�irdi�iniz �al��ma alanlar�n�z ne kadar temiz olabilir?

Bilgisayar klavyenizde 7.500 �e�it bakteri bulundu�unu, bir ofisteki �al��ma masas�n�n bir klozetten 400 kat daha kirli oldu�unu, masa ve telefonlar�n�zda                                       5.000 �e�it bakteri bulundu�unu biliyor musunuz?
Bir g�nde 10.000.000 kadar bakteriye maruz kald���m�z ofislerimizde hijyene vermemiz gereken �nem olduk�a fazla.

Fakat g�n�m�z ko�ullar�nda bir temizlik personeli istihdam etmenin maliyeti de yads�namaz derecede fazla!

Bu durumdan yola ��karak, alt yap� tasar�m�m�zda siz ofisler i�in baz� de�i�iklikler yapt�k ve 
personel istihdam etmeden ZAMAN ARALI�I SATIN ALMA  fikrini geli�tirdik.
Hizmet sat�n al�rken detaylarda bo�ulmay�n, profesyonel personellerimizle temizlik zaman�n�z� diledi�iniz gibi y�netin istedik.

��nk� yenili�i ve temizli�i seviyoruz.

Son LTD
Jacob Baker