Kullanıcı Sözleşmesi
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları 
1.1 Bu sözleşme, bir tarafta Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46 Ritim İstanbul A2 Blok D.73 Maltepe/İstanbul adresinde  MutlubiOfis markasıyla hizmet veren  SON ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER MÜMESSİLLİK VE TİC. LTD. ŞTİ ; diğer tarafta mutlubiofis.com.tr adresinden temizlik hizmet talebinde bulunan Müşteri arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
1.2 Müşteri’nin iletişim bilgileri  sipariş formunda belirlenmiş kabul edilir.
1.3 Her iki taraf ta  1.1 ve 1.2  maddelerinde  belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, usulüne uygun şekilde yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebligat geçerli  sayılacaktır.
1.4 Taraflar, gerektiğinde tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 2- Sözleşmenin Konusu 
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, mutlubiofis.com.tr adresinden hizmet almak isteyen Müşteri için siparişinde  belirlenen adreslerde SON LTD. tarafından verilecek olan temizlik hizmetinden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 
İşbu sözleşme ile Müşteri web sitesinde yer alan veya alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.                                       Madde 3– Sözleşme Bedeli ve Şartları
3.1 Sipariş koşulları  (adres, süre ,kişi sayısı,ödeme tutarı) gibi unsurlar müşteri tarafından doldurulan sipariş formunu esas alır. Müşterinin web sitesine bir şirket veya kurum adına erişiyor olması halinde,kullanıcı temizlik hizmetinden yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu şirket ve kuruma ait olacaktır. 
3.2 Müşterinin talebine göre hizmet gün ve saatleri madde 5.9.’a göre değiştirilebilir. İşbu sözleşme,tek seferlik  satın almalarda geçerlidir.
Madde 4 - SON LTD’nin Temel Yükümlülükleri
4.1 İşbu sözleşme kapsamında SON LTD., yetkili personel ve/veya personellerini MÜŞTERİ’nin hizmet almayı talep ettiği adresinde belirlenmiş ve /veya satın alınmış süre ve kişi sayısı için belirlenmiş gün ve saatte  temizlik hizmeti vermek üzere görevlendirmekle mükelleftir.  İşbu süreler günlük ulaşım zorluklarına bağlı olarak otuz dakikalık aksaklıkları olağan kabul eder ve bu süreler satın alınmış olan hizmet süresinden düşülemez. Personel ve/veya personeller vermeleri gereken temizlik hizmeti dışında hiçbir şahsi hizmetten sorumlu değildir.                                      
4.2 İşbu sözleşme için görevlendirilecek personel ve/veya personeller, SON LTD. tarafından planlanıp hazırlanan eğitimden geçirilmiştir. Eğitimden geçirilmemiş, gereği halinde istihbarat bilgisi toplanmamış kişiler, her ne sebeple olursa olsun görevlendirilemez.
4.3 SON LTD., Müşteri’nin hizmet almayı talep ettiği adresinde çalışacak personel ve/veya personellerinin  uğrayacağı iş kazalarından sorumlu, yapılan hizmette alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle gerçekleşecek olan kaza veya zarar ziyandan sorumlu olmayıp; bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir. Gerek hizmet veren personel ve/veya personellerin gerek 3.(üçüncü) şahısların uğrayacağı zararları ve Müşterinin eşyasında doğrudan meydana gelen zararları sorumluluğu oranında tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
4.4 İşbu sözleşme için hizmet verecek personel ve/veya personellerin ulaşım ve yemek giderleri  SON LTD. tarafından karşılanacaktır.
4.5 SON LTD, satın alınmış olunan hizmet içeriğinin (saat süresi ve kişi sayısı) Müşteri tarafından tek taraflı olarak belirlenmesini kabul eder. Bu kapsamda hizmet dışı unsurlar (bkz.4.6)  Müşteri tarafından talep edilemez.
4.6 Hizmet dışı tutulacak unsurlar: Dış cam temizliği, elle yer ve duvar temizliği ,15 kg’dan ağır eşyaların kaldırılması, riskli alanlar  (yüksek noktalara  uzanmak, elektirik panosu temizliği gibi unsurlar) dır.
Madde 5 - Müşterinin Temel Yükümlülükleri
5.1 Müşteri, işbu sözleşmede tanımı yapılmış hizmeti belirtilen gün ve saatte tam ve gereği gibi alabilmek için gereken ortam ve araçları SON LTD. personel ve/veya personellerine temin edecektir.
5.2 İşbu hizmetin verileceği adrese personel ve/veya personellerin zamanında girişinin sağlanamaması, hizmetin verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle hizmetin verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşteri’nin kusur ve ihmali nedeniyle hizmetin sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Müşteri ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.
5.3 Müşteri, hizmet süresini satın alırken belirlediğini, SON LTD. personel ve/veya personellerini eşdeğer bedel ödemeden, belirlenen süreden fazla tutamayacağını, SON LTD.’den satın aldığı hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.
5.4 SON LTD. personel ve/veya personelleri  güvenlik önlemleri alınmamış elektrik, gaz ve yüksek alanlar gibi 1. Sınıf tehlike bölgelerinde çalıştırılmayacaktır. Yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın tazmininden Müşteri sorumludur. 
5.5 Müşterinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Müşteriye aittir.
5.6 Kullanılacak temizlik kimyasalı ve ekipmanlar, dispenser koku, yüzey temizleyicileri vs. gibi tüm malzeme ve masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Talep edilmesi halinde Müşteri, SON LTD. uygulaması olan ek hizmet bedeli ödenmesi kapsamında  malzeme sorumluluklarını SON LTD.’ye devredebilir .
5.7 Müşteri, işbu sözleşmenin içeriği olan hizmetin gerçekleşmesi ile belirtilen tutar ve/veya tutarları belirtilen koşullarda ödemeyi kabul eder.
5.8 Müşteri, verilecek olan hizmetin nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir koşulu talep etmesi halinde  buna ilişkin ekstra ücretin SON LTD. tarafından kendisinden talep edilebileceğini yahut hizmetin SON LTD.  tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder.
Madde 6- Siparişin İptali
6.1 İşbu sözleşmenin Müşteri tarafından her hangi bir nedenle feshedilmesi veya sona ermesi sebebiyle SON LTD. her ne nam altında olursa olsun  5.9 da belirlenen tazminat tutarının dışında zarar, ziyan, kar kaybı, tazminat talep edemez.
6.2 Müşteri, hizmet istediği gün ve saatin değiştirilmesi talebini destek@mutlubiofis.com.tr mail adresine bildirmekle mükelleftir. 24 saat önce yapılan iptaller ücretsiz olup, 12 saat kala yapılan iptallerde o günkü hizmet bedeli üzerinden %50 cezai işlem uygulanır. Müşteri, hizmetin verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Şirket’in yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermemekle birlikte makul bir süreyi belirlemesini kabul eder.
Madde 7- Mücbir Sebepler
7.1 SON LTD. ve / veya Müşteri  doğal afetler,  isyan, grev, lokavt, savaş,  terör olayları, salgın hastalıklar, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, fabrika ve tesislerin kapatılması, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacağı gibi; SON LTD.’nin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği hallerden ötürü yükümlülüklerinin  ifasındaki gecikmelerden veya yükümlülüklerini ifa edememekten sorumlu tutulamazlar.
Madde 8 - Uyuşmazlıkların Çözümü                                                                                                                           
8.1 İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve değişiklik yapılamaz.                           
8.2 İşbu sözleşme Müşterinin üyeliğini iptal etmesi veya SON LTD. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Müşterinin kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Müşterinin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
Madde 9 – Yürürlük
Müşteri talep etmiş olduğu temizlik hizmetini satın almadan önce işbu sözleşmeyi okuyup, onayladığını belirterek , sözleşmeyi yürürlüğe koyduğunu kabul eder.